WSPÓŁPRACA  AGB

 1. OGÓLNE
  Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów regulują współpracę i dotyczą całości kontaktów handlowych utrzymywanych z naszymi klientami. Udzielając zlecenie klient automatycznie potwierdza uznanie Naszych Ogólnych Warunków Zawierania Umów, które będą obowiązywały przez cały okres trwania współpracy z klientem. Ogólne Warunki Zawierania Umów Zleceniodawcy są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostaną uznane przez nas w formie pisemnej.
 1. UDZIELENIE ZLECENIA
  Klient przesyła zlecenie wykonania tłumaczenia w dowolnej formie. Gotowe tłumaczenie odsyłamy w formacie określonym przez klienta w zamówieniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zwłokę lub błędy w wykonaniu tłumaczenia spowodowane niejasnym, nieprawidłowym lub niekompletnym zleceniem.
 1. CENY
  Wszelkie oferty i ceny są niewiążące. W przypadku, gdy nie zostało uzgodnione coś innego, wówczas obowiązują ceny w PLN.  Przy większych zleceniach obowiązuje wpłata zaliczki. Do kwot podanych w cenniku należy doliczyć 23% podatku VAT.
 1. TERMINY REALIZACJI
  Termin realizacji zostanie podany klientowi według najlepszej wiedzy, jednakże będą to zawsze terminy przewidywane. Zlecenie uważane jest za zrealizowane z chwilą wręczenia go klientowi lub odesłania tłumaczenia pod wskazany przez niego adres.
 1. ZAKŁÓCENIA, SIŁA WYŻSZA, ZAMKNIĘCIE LUB OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI, ZAKŁÓCENIA W SIECI I SERWERA, WIRUSY. 
  Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zakłócenia pracy naszej firmy poprzez działanie siły wyższej np. wskutek wystąpienia zdarzeń losowych, błędów w pracy sieci komputerowej i serwerów i innych błędów przez nas nie zawinionych. W tego typu wyjątkowych sytuacjach jesteśmy uprawnieni do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy. To samo obowiązuje w przypadku, gdy z ważnych przyczyn nasza firma, a w szczególności nasz serwis internetowy zostanie na pewien czas w całości lub częściowo wyłączony lub zakres jego działania ograniczony. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania wirusów.
 1. OODPOWIEDZIALNOŚĆ
  Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowej i solidnej realizacji zlecenia tłumaczenia. Wszelkie reklamacje odnośnie przetłumaczonego tekstu klient jest zobowiązany wnieść niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty przekazania dokumentu (wpływ reklamacji do nas). Po tym terminie tłumaczenie zostaje uznane za wykonane zgodnie z umową. Ewentualną reklamację odpowiednio uzasadnioną Zleceniodawca jest zobowiązany przedłożyć w formie pisemnej dając nam przy tym pierwszeństwo dokonania poprawek. W przypadku, gdy poprawka w sposób udokumentowany nie przyniesie pożądanego rezultatu, wówczas Zleceniodawca ma prawo do bonifikaty. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonanie zlecenia tłumaczenia są wykluczone. Odpowiedzialność przy każdym zleceniu jest ograniczona do wartości kwoty wysokości zlecenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy tłumaczeniowe powstałe na skutek błędnych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji lub dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę lub powstałych wskutek błędnych lub nieczytelnych tekstów źródłowych. W związku z realizowanym zleceniem tłumaczenia Zleceniodawca zwalnia nas w pełnym zakresie od odpowiedzialności wynikającej ze złamania prawa autorskiego lub wystąpienia praw osób trzecich.
 1. ZWŁOKA W REALIZACJI, NIEMOŻNOŚĆ WYWIĄZANIA SIĘ ZE ZLECENIA, ODSTĄPIENIE 
  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy wskutek zawinionej przez nas zwłoki tylko wtedy, gdy termin dostawy zostanie przekroczony  w stopniu nieumiarkowanym i gdy klient wyznaczy nam rozsądny termin dodatkowy.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  Odstąpienie praw od umowy przez klienta wymaga naszej zgody na piśmie.
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
  Honorarium za dokonane tłumaczenia jest płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury wykluczając przy tym jakiekolwiek naliczenia lub odliczenia. Po przekroczeniu terminu zapłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.
 1. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
  Dostarczone tłumaczenie aż do momentu całkowitej zapłaty pozostaje naszą własnością. Do tego momentu Zleceniodawca nie ma prawa do wykorzystywania go w jakichkolwiek celach.
 1. WYSYŁKA, PRZEKAZANIE
  Ryzyko wysyłki lub przekazania elektronicznego ponosi Klient. Nie ponosimy odpowiedzialności zarówno za błędne, wadliwe przekazanie tekstów drogą elektroniczną jak i za uszkodzenie lub utratę tekstów podczas przesyłu danych.
 1. OCHRONA PRZEKAZYWANYCH DANYCH
  Zobowiązujemy się do poufnego traktowania wszelkich nam przekazanych dokumentów i faktów będących w związku z naszą działalnością wykonywana dla Zleceniodawcy. Nie gwarantujemy absolutnego dochowania tajemnicy w przypadku dokumentów i plików przekazywanych drogą elektroniczną, gdyż nie można wykluczyć ewentualności, że podczas przesyłu danych osoby nieuprawnione nie uzyskają dostępu do przekazywanych danych.
 1. PRAWO STOSOWANE I PODSĄDNOŚĆ
  Stosunek umowy i przyszłe kontakty handlowe pomiędzy nami a klientem podlegają wyłącznie prawu polskiemu wykluczając przy tym międzynarodowe prawo kupna. We wszelkich sprawach spornych jako wyłączne miejsce podsądności dla obu stron umowy obowiązuje Płocka/Polska.
 1. SKUTECZNOŚĆ
  Nieskuteczność jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zawierania Umów nie powoduje utraty ważności pozostałych. W takim przypadku obowiązuje ważne postanowienie najbliższe celowi prawnemu i ekonomicznemu.

Współpraca – Ogólne warunki zawierania umów